Dokumentacja usługi Azure Container Registry

Usługa Azure Container Registry umożliwia kompilowanie i przechowywanie obrazów kontenerów oraz artefaktów w rejestrze prywatnym dla wszystkich typów wdrożeń kontenerów, a także zarządzanie nimi. Rejestrów kontenerów platformy Azure możesz używać wraz z istniejącymi potokami programowania i wdrażania kontenerów. Zadania usługi Azure Container Registry umożliwiają kompilowanie obrazów kontenerów na platformie Azure na żądanie oraz automatyzowanie kompilacji wyzwalanych przez aktualizacje kodu źródłowego, aktualizacje obrazu podstawowego kontenera lub czasomierze.

Informacje o usłudze Azure Container Registry

Omówienie