Ustawianie hasła usługi Azure Resource Manager na urządzeniu azure Stack Edge Pro gpu

DOTYCZY:Yes for Pro GPU SKU Azure Stack Edge Pro — gpuAzureYes for Pro 2 SKU Stack Edge Pro 2AzureYes for Pro R SKU Stack Edge Pro RAzureYes for Mini R SKU Stack Edge Mini R

W tym artykule opisano sposób ustawiania hasła usługi Azure Resource Manager. To hasło należy ustawić podczas nawiązywania połączenia z lokalnymi interfejsami API urządzenia za pośrednictwem usługi Azure Resource Manager.

Resetowanie hasła za pośrednictwem Azure Portal

  1. W Azure Portal przejdź do zasobu usługi Azure Stack Edge utworzonego w celu zarządzania urządzeniem.

  2. Przejdź do pozycji Właściwości. W okienku po prawej stronie na pasku poleceń wybierz pozycję Resetuj hasło ARM usługi Edge.

    Reset EdgeARM user password 2

  3. W bloku Resetowanie hasła użytkownika EdgeArm podaj hasło do nawiązywania połączenia z lokalnymi interfejsami API urządzenia za pośrednictwem usługi Azure Resource Manager. Potwierdź hasło i wybierz pozycję Resetuj.

    Reset EdgeARM user password 3

Następne kroki

Łączenie z usługą Azure Resource Manager