Pule

Pule usługi Azure Databricks skracają czas uruchamiania i automatycznego skalowania klastra przez utrzymywanie zestawu bezczynnych wystąpień gotowe do użycia. Gdy klaster jest dołączony do puli, węzły klastra są tworzone przy użyciu bezczynnych wystąpień puli. Jeśli pula nie ma bezczynnych wystąpień, zostaje rozszerzona przez przydzielenie nowego wystąpienia od dostawcy wystąpień w celu uwzględnienia żądania klastra. Gdy klaster zwalnia wystąpienie, powraca ono do puli i może go użyć inny klaster. Tylko klastry dołączone do puli mogą używać bezczynnych wystąpień tej puli.

Możesz określić inną pulę węzła sterownika i węzłów procesu roboczego lub użyć tej samej puli dla obu tych węzłów.

Aby zapoznać się z wprowadzeniem do pul i zaleceń dotyczących konfiguracji, zobacz wideo dotyczące pul usługi Databricks:

Usługa Azure Databricks nie nalicza opłat za jednostki usługi Databricks, gdy wystąpienia są bezczynne w puli. Rozliczenia dostawcy wystąpień mają zastosowanie. Zobacz cennik.

Pule można zarządzać przy użyciu interfejsu użytkownika, interfejsu wiersza polecenia pul wystąpień lub wywołując interfejs API 2.0 pul wystąpień.

W tej sekcji opisano sposób pracy z pulami przy użyciu interfejsu użytkownika: