* (znak gwiazdki) — operator

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Zwraca multiplier wartość pomnożona przez multiplicand.

Składnia

multiplier * multiplicand

Argumenty

  • multiplier: wyrażenie liczbowe lub INTERWAŁ.
  • multiplicand: wyrażenie liczbowe lub wyrażenie INTERVAL.

Nie można określić interwału dla obu argumentów.

Zwraca

  • Jeśli oba multiplier elementy i multiplicand są dziesiętne, wynik jest dziesiętny.
  • Jeśli multiplier parametr lub multiplicand jest interwałem, wynik jest tego samego typu.
  • Jeśli oba multiplier typy i multiplicand są całkowitymi typami liczbowymi, wynik jest większy z dwóch typów.
  • We wszystkich pozostałych przypadkach wynik jest podwójny.

Jeśli wartość multiplier lub multiplicand ma wartość 0, operator zwraca wartość 0.

Jeśli wynik mnożenia znajduje się poza granicą dla typu wyniku, zostanie zgłoszony błąd ARITHMETIC_OVERFLOW .

Użyj try_multiply , aby powrócić NULL po przepełnieniu.

Ostrzeżenie

W środowisku Databricks Runtime, jeśli parametr spark.sql.ansi.enabled to false, wynik "zawija", jeśli jest poza granicami dla typów całkowitych, a wynik dotyczy NULL typów ułamkowych.

Przykłady

> SELECT 3 * 2;
 6

> SELECT 2L * 2L;
 4L

> SELECT INTERVAL '3' YEAR * 3;
 9-0

> SELECT 100Y * 100Y;
 Error: ARITHMETIC_OVERFLOW