Funkcja struct

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Tworzy STRUKTURĘ z określonymi wartościami pól.

Składnia

struct(expr1 [, ...] )

Argumenty

  • exprN: Wyrażenie dowolnego typu.

Zwraca

Struktura z fieldN dopasowaniem typu exprN.

Jeśli argumenty są nazwane odwołania, nazwy są używane do nadawania nazwy pola. W przeciwnym razie pola mają nazwę colN, gdzie N jest pozycją pola w strukturze.

Przykłady

> SELECT struct(c1, c2, c3) FROM VALUES(1, 2, 3) AS T(c1, c2, c3);
 {"c1":1,"c2":2,"c3":3}

> SELECT struct(1, 2, 3);
 {"col1":1,"col2":2,"col3":3}