Przykłady usługi Azure Storage korzystające z bibliotek klienckich języka C++ w wersji 12

Poniższa tabela zawiera omówienie repozytorium przykładów i scenariuszy omówionych w poszczególnych przykładach. Kliknij linki, aby wyświetlić odpowiedni przykładowy kod w usłudze GitHub.

Uwaga

Te przykłady korzystają z najnowszej biblioteki języka C++ w wersji 12 usługi Azure Storage.

Przykłady obiektów blob

przykłady Data Lake Storage Gen2

przykłady Azure Files

Przykładowe biblioteki kodu platformy Azure

Aby wyświetlić pełne przykładowe biblioteki języka C++, przejdź do:

Możesz przeglądać i klonować repozytorium GitHub dla każdej biblioteki.

Przewodniki wprowadzające

Zapoznaj się z poniższymi przewodnikami, jeśli szukasz instrukcji dotyczących sposobu instalowania i rozpoczynania pracy z bibliotekami klienta usługi Azure Storage.

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat przykładów dla innych języków: