Rozszerzenie maszyny wirtualnej zależności usługi Azure Monitor dla systemu Linux

Funkcja mapy Azure Monitor dla maszyn wirtualnych pobiera dane z agenta Microsoft Dependency Agent. Rozszerzenie maszyny wirtualnej agenta zależności maszyny wirtualnej platformy Azure dla systemu Linux instaluje agenta zależności na maszynach wirtualnych platformy Azure. Ten dokument zawiera szczegółowe informacje o obsługiwanych platformach, konfiguracjach i opcjach wdrażania rozszerzenia maszyny wirtualnej agenta zależności maszyny wirtualnej platformy Azure dla systemu Linux.

Wymagania wstępne

System operacyjny

Ponieważ agent zależności maszyny wirtualnej platformy Azure działa na poziomie jądra, obsługa systemu operacyjnego jest również zależna od wersji jądra. Od agenta zależności w wersji 9.10.* agent obsługuje * jądra. W poniższej tabeli wymieniono główne i pomocnicze wersje systemu operacyjnego Linux oraz obsługiwane wersje jądra agenta zależności.

Uwaga

W przypadku agenta zależności w wersji 9.10.15 lub nowszej instalacja nie jest blokowana dla nieobsługiwanych wersji jądra, ale agent będzie działać w trybie obniżonej wydajności. W tym trybie dane połączeń i portów przechowywane na maszynie wirtualnej Połączenie ion i tabele VMBoundport nie są zbierane. Tabela VMProcess może zawierać pewne dane, ale będzie minimalna.

Dystrybucja Wersja systemu operacyjnego Wersja jądra
Red Hat Linux 8 8,6 4.18.0-372.*el8.x86_64, 4.18.0-372.*el8_6.x86_64
8.5 4.18.0-348.*el8_5.x86_644.18.0-348.*el8.x86_64
8.4 4.18.0-305.*el8.x86_64, 4.18.0-305.*el8_4.x86_64
8.3 4.18.0-240.*el8_3.x86_64
8.2 4.18.0-193.*el8_2.x86_64
8.1 4.18.0-147.*el8_1.x86_64
8.0 4.18.0-80.*el8.x86_64
4.18.0-80.*el8_0.x86_64
Red Hat Linux 7 7,9 3.10.0-1160
7,8 3.10.0-1136
7.7 3.10.0-1062
7.6 3.10.0-957
7.5 3.10.0-862
7,4 3.10.0-693
Red Hat Linux 6 6.10 2.6.32-754
6.9 2.6.32-696
CentOS Linux 8 8,6 4.18.0-372.*el8.x86_64, 4.18.0-372.*el8_6.x86_64
8.5 4.18.0-348.*el8_5.x86_644.18.0-348.*el8.x86_64
8.4 4.18.0-305.*el8.x86_64, 4.18.0-305.*el8_4.x86_64
8.3 4.18.0-240.*el8_3.x86_64
8.2 4.18.0-193.*el8_2.x86_64
8.1 4.18.0-147.*el8_1.x86_64
8.0 4.18.0-80.*el8.x86_64
4.18.0-80.*el8_0.x86_64
CentOS Linux 7 7,9 3.10.0-1160
7,8 3.10.0-1136
7.7 3.10.0-1062
CentOS Linux 6 6.10 2.6.32-754.3.5
2.6.32-696.30.1
6.9 2.6.32-696.30.1
2.6.32-696.18.7
Ubuntu Server 20.04 5.8
5.4*
18.04 5.3.0-1020
5.0 (obejmuje jądro dostrojone na platformie Azure)
4.18*
4.15*
16.04.3 4.15.*
16.04 4.13.*
4.11.*
4.10.*
4.8.*
4.4.*
14.04 3.13.*-generic
4.4.*-generic
SUSE Linux 12 Enterprise Server 12 SP5 4.12.14-122.*-default, 4.12.14-16.*-azure
12 SP4 4.12.* (obejmuje jądro dostrojone na platformie Azure)
12 SP3 4.4.*
12 SP2 4.4.*
SUSE Linux 15 Enterprise Server 15 SP1 4.12.14-197.*-default, 4.12.14-8.*-azure
15 4.12.14-150.*-default
Debian 9 4.9

Uwaga

Agent zależności nie jest obsługiwany w przypadku maszyn wirtualnych platformy Azure z procesorami opartymi na usłudze Ampere Altra ARM.

Schemat rozszerzenia

Poniższy kod JSON przedstawia schemat rozszerzenia agenta zależności maszyny wirtualnej platformy Azure na maszynie wirtualnej z systemem Linux platformy Azure.

{
  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
  "contentVersion": "1.0.0.0",
  "parameters": {
   "vmName": {
    "type": "string",
    "metadata": {
      "description": "The name of existing Linux Azure VM."
   }
  }
 },
 "variables": {
   "vmExtensionsApiVersion": "2017-03-30"
 },
 "resources": [
  {
   "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions",
   "name": "[concat(parameters('vmName'),'/DAExtension')]",
   "apiVersion": "[variables('vmExtensionsApiVersion')]",
   "location": "[resourceGroup().location]",
   "dependsOn": [],
   "properties": {
     "publisher": "Microsoft.Azure.Monitoring.DependencyAgent",
     "type": "DependencyAgentLinux",
     "typeHandlerVersion": "9.5",
     "autoUpgradeMinorVersion": true,
     "settings": {
       "enableAMA": "true"
    }
   }
  }
 ],
  "outputs": {
  }
}

Wartości właściwości

Nazwisko Wartość/przykład
apiVersion 2015-01-01
Wydawca Microsoft.Azure.Monitoring.DependencyAgent
type DependencyAgentLinux
typeHandlerVersion 9.5
ustawienia "enableAMA": "true"

Ważne

Pamiętaj, aby dodać enableAMA go do szablonu, jeśli używasz agenta usługi Azure Monitor. W przeciwnym razie agent zależności próbuje wysłać dane do starszego agenta usługi Log Analytics.

Wdrażanie na podstawie szablonu

Rozszerzenia maszyn wirtualnych platformy Azure można wdrażać przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager. Możesz użyć schematu JSON opisanego w poprzedniej sekcji w szablonie usługi Azure Resource Manager, aby uruchomić rozszerzenie agenta zależności maszyny wirtualnej platformy Azure podczas wdrażania szablonu usługi Azure Resource Manager.

Kod JSON rozszerzenia maszyny wirtualnej można zagnieżdżać wewnątrz zasobu maszyny wirtualnej. Możesz też umieścić go na poziomie głównym lub najwyższym szablonu JSON usługi Resource Manager. Umieszczanie pliku JSON wpływa na wartość nazwy i typu zasobu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie nazwy i typu dla zasobów podrzędnych.

W poniższym przykładzie przyjęto założenie, że rozszerzenie agenta zależności jest zagnieżdżone wewnątrz zasobu maszyny wirtualnej. W przypadku zagnieżdżania zasobu rozszerzenia kod JSON jest umieszczany w "resources": [] obiekcie maszyny wirtualnej.

{
	"type": "extensions",
	"name": "DAExtension",
	"apiVersion": "[variables('apiVersion')]",
	"location": "[resourceGroup().location]",
	"dependsOn": [
   "[concat('Microsoft.Compute/virtualMachines/', variables('vmName'))]"
	],
	"properties": {
    "publisher": "Microsoft.Azure.Monitoring.DependencyAgent",
    "type": "DependencyAgentLinux",
    "typeHandlerVersion": "9.5",
    "autoUpgradeMinorVersion": true,
    "settings": {
      "enableAMA": "true"
    }
	}
}

W przypadku umieszczenia rozszerzenia JSON w katalogu głównym szablonu nazwa zasobu zawiera odwołanie do nadrzędnej maszyny wirtualnej. Typ odzwierciedla konfigurację zagnieżdżonych.

{
	"type": "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions",
	"name": "<parentVmResource>/DAExtension",
	"apiVersion": "[variables('apiVersion')]",
	"location": "[resourceGroup().location]",
	"dependsOn": [
   "[concat('Microsoft.Compute/virtualMachines/', variables('vmName'))]"
	],
	"properties": {
    "publisher": "Microsoft.Azure.Monitoring.DependencyAgent",
    "type": "DependencyAgentLinux",
    "typeHandlerVersion": "9.5",
    "autoUpgradeMinorVersion": true,
    "settings": {
      "enableAMA": "true"
    }
	}
}

Wdrożenie za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure umożliwia wdrożenie rozszerzenia maszyny wirtualnej agenta zależności na istniejącej maszynie wirtualnej.


az vm extension set \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vm-name myVM \
  --name DependencyAgentLinux \
  --publisher Microsoft.Azure.Monitoring.DependencyAgent \
  --version 9.5

Automatyczne uaktualnianie rozszerzenia

Dostępna jest nowa funkcja umożliwiająca automatyczne uaktualnianie wersji pomocniczych rozszerzenia Zależności.

Aby włączyć automatyczne uaktualnianie rozszerzenia dla rozszerzenia, należy upewnić się, że właściwość enableAutomaticUpgrade jest ustawiona true na i dodana do szablonu rozszerzenia. Ta właściwość musi być włączona osobno dla każdej maszyny wirtualnej lub zestawu skalowania maszyn wirtualnych. Użyj jednej z metod opisanych w sekcji włączania , aby włączyć funkcję dla maszyny wirtualnej lub zestawu skalowania maszyn wirtualnych.

Gdy automatyczne uaktualnianie rozszerzenia jest włączone na maszynie wirtualnej lub zestawie skalowania maszyn wirtualnych, rozszerzenie jest uaktualniane automatycznie za każdym razem, gdy wydawca rozszerzeń wyda nową wersję dla tego rozszerzenia. Uaktualnienie jest stosowane bezpiecznie zgodnie z zasadami dotyczącymi pierwszej dostępności, zgodnie z opisem w tym miejscu.

Funkcjonalność enableAutomaticUpgrade atrybutu różni się od autoUpgradeMinorVersionfunkcji . Atrybut autoUpgradeMinorVersion nie wyzwala automatycznie aktualizacji wersji pomocniczej, gdy wydawca rozszerzenia wyda nową wersję. Atrybut autoUpgradeMinorVersion wskazuje, czy rozszerzenie powinno używać nowszej wersji pomocniczej, jeśli jest ona dostępna w czasie wdrażania. Po wdrożeniu rozszerzenie nie uaktualnia wersji pomocniczych, chyba że zostanie ponownie wdrożone, nawet jeśli ta właściwość ma wartość true.

Aby zachować aktualizację wersji rozszerzenia, zalecamy użycie polecenia enableAutomaticUpgrade z wdrożeniem rozszerzenia.

Ważne

Jeśli dodasz enableAutomaticUpgrade element do szablonu, upewnij się, że używasz go w interfejsie API w wersji 2019-12-01 lub nowszej.

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów

Dane dotyczące stanu wdrożeń rozszerzeń można pobrać z witryny Azure Portal i przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Aby wyświetlić stan wdrożenia rozszerzeń dla danej maszyny wirtualnej, uruchom następujące polecenie przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure:

az vm extension list --resource-group myResourceGroup --vm-name myVM -o table

Dane wyjściowe wykonywania rozszerzenia są rejestrowane w następującym pliku:

/var/opt/microsoft/dependency-agent/log/install.log

Pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy w dowolnym momencie tego artykułu, skontaktuj się z ekspertami platformy Azure na forach microsoft Q & A i Stack Overflow. Możesz też zgłosić zdarzenie pomoc techniczna platformy Azure. Przejdź do witryny pomoc techniczna platformy Azure i wybierz pozycję Uzyskaj pomoc techniczną. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z pomocy technicznej platformy Azure, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi platformy Microsoft pomoc techniczna platformy Azure.