Porady: kompilowanie izolowanych aplikacji korzystających ze składników COM

Aplikacje izolowane to aplikacje, które mają manifesty wbudowane w program. Możesz tworzyć izolowane aplikacje do korzystania ze składników COM.

Aby dodać odwołania COM do manifestów izolowanych aplikacji

  1. Otwórz strony właściwości projektu dla izolowanej aplikacji.

  2. Rozwiń węzeł Właściwości konfiguracji, a następnie rozwiń węzeł Narzędzie manifestu.

  3. Wybierz stronę właściwości Izolowany com, a następnie ustaw właściwość Nazwa pliku składnika na nazwę składnika COM, który ma być używany przez izolowana aplikację.

  4. Kliknij przycisk OK.

Aby utworzyć manifesty w aplikacjach izolowanych

  1. Otwórz strony właściwości projektu dla izolowanej aplikacji.

  2. Rozwiń węzeł Właściwości konfiguracji, a następnie rozwiń węzeł Narzędzie manifestu.

  3. Wybierz stronę właściwości Input and Output, a następnie ustaw właściwość Osadź manifest na wartość Tak.

  4. Kliknij przycisk OK.

  5. Stwórz rozwiązanie.

Zobacz też

Aplikacje izolowane
Informacje o zestawach równoległych