Opcje kompilatora

cl.exe to narzędzie sterujące kompilatorami i konsolidatorami języka C++ (MSVC) c i C++. cl.exe można uruchamiać tylko w systemach operacyjnych, które obsługują program Microsoft Visual Studio dla systemu Windows.

Uwaga

To narzędzie można uruchomić tylko w wierszu polecenia dla deweloperów programu Visual Studio. Nie można go uruchomić z poziomu wiersza polecenia systemu lub z Eksplorator plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Use the MSVC toolset from the command line (Używanie zestawu narzędzi MSVC z wiersza polecenia).

Kompilatory tworzą pliki obiektów COMMON Object File Format (COFF) (obj). Konsolidator tworzy pliki wykonywalne (.exe) lub biblioteki linków dynamicznych (DLL).

W przypadku wszystkich opcji kompilatora jest rozróżniana wielkość liter. Możesz użyć ukośnika (/) lub kreski (-), aby określić opcję kompilatora.

Aby skompilować bez łączenia, użyj opcji /c .

Znajdowanie opcji kompilatora

Aby znaleźć określoną opcję kompilatora, zobacz jedną z następujących list:

Określanie opcji kompilatora

W temacie dla każdej opcji kompilatora omówiono, jak można go ustawić w środowisku deweloperów. Aby uzyskać informacje na temat określania opcji poza środowiskiem programistycznym, zobacz:

Opcje konsolidatora MSVC wpływają również na sposób tworzenia programu.

Zobacz też

Odwołanie kompilacji C/C++
CL wywołuje konsolidator