class PhraseListGrammar

class PhraseListGrammar
  : public Grammar

Reprezentuje gramatykę listy fraz dla dynamicznych scenariuszy gramatycznych. Dodano element w wersji 1.5.0.

Elementy członkowskie

PhraseListGrammar

Składnia: public inline explicit PhraseListGrammar ( SPXGRAMMARHANDLE hgrammar );

Konstruktor wewnętrzny. Tworzy nowe wystąpienie przy użyciu dostarczonego dojścia.

Parametry

  • hgrammar Uchwyt gramatyczny listy fraz.

AddPhrase

Składnia: public inline void AddPhrase ( const std::string & text );

Dodaje prostą frazę, która może być wypowiadana przez użytkownika.

Parametry

  • text Fraza do dodania.

Czyste

Składnia: public inline void Clear ( );

Czyści wszystkie frazy z gramatyki listy fraz.

FromRecognizer

Składnia: public template< > inline static std::shared_ptr< PhraseListGrammar > FromRecognizer ( std::shared_ptr< T > recognizer );

Tworzy gramatykę listy fraz dla określonego rozpoznawania.

Parametry

  • recognizer Rozpoznawanie, z którego ma być uzyskiwana gramatyka listy fraz.

Zwraca

Udostępniony wskaźnik do gramatyki listy fraz.