class Transcription::MeetingTranscriptionResult

class Transcription::MeetingTranscriptionResult
  : public RecognitionResult

Reprezentuje wynik transkrypcji spotkania.

Elementy członkowskie

UserId

Składnia: public const std::string & UserId;

Unikatowy identyfikator osoby mówiącej.

UtteranceId

Składnia: public const std::string & UtteranceId;

Unikatowy identyfikator spójny we wszystkich pośrednich i końcowych wynikach rozpoznawania mowy od jednego użytkownika.

MeetingTranscriptionResult

Składnia: public inline explicit MeetingTranscriptionResult ( SPXRESULTHANDLE hresult );

Konstruktor wewnętrzny. Tworzy nowe wystąpienie przy użyciu podanego uchwytu.

Parametry

  • hresult Uchwyt wyniku.

~MeetingTranscriptionResult

Składnia: public inline ~MeetingTranscriptionResult ( );

Destruktora.