_com_error::HelpContext

Specyficzne dla firmy Microsoft

Wywołuje IErrorInfo::GetHelpContext funkcję.

Składnia

DWORD HelpContext() const throw();

Wartość zwracana

Zwraca wynik IErrorInfo::GetHelpContext dla obiektu zarejestrowanego IErrorInfo_com_error w obiekcie . Jeśli żaden obiekt nie IErrorInfo jest rejestrowany, zwraca zero.

Uwagi

Wszelkie błędy podczas wywoływania IErrorInfo::GetHelpContext metody są ignorowane.

KONIEC specyficzny dla firmy Microsoft

Zobacz też

Klasa _com_error