Porady: korzystanie z odwołań śledzenia w języku C++/interfejsie wiersza polecenia

W tym artykule pokazano, jak używać odwołania do śledzenia (%) w języku C++/interfejsie wiersza polecenia, aby przekazywać typy środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) według odwołania.

Aby przekazać typy CLR według odwołania

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać odwołania do śledzenia w celu przekazania typów CLR przez odwołanie.

// tracking_reference_handles.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;

ref struct City {
private:
  Int16 zip_;

public:
  City (int zip) : zip_(zip) {};
  property Int16 zip {
   Int16 get(void) {
     return zip_;
   }  // get
  }  // property
};

void passByRef (City ^% myCity) {
  // cast required so this pointer in City struct is "const City"
  if (myCity->zip == 20100)
   Console::WriteLine("zip == 20100");
  else
   Console::WriteLine("zip != 20100");
}

ref class G {
public:
  int i;
};

void Test(int % i) {
  i++;
}

int main() {
  G ^ g1 = gcnew G;
  G ^% g2 = g1;
  g1 -> i = 12;

  Test(g2->i);  // g2->i will be changed in Test2()

  City ^ Milano = gcnew City(20100);
  passByRef(Milano);
}
zip == 20100

W następnym przykładzie pokazano, że uzyskanie adresu odwołania do śledzenia zwraca adres interior_ptr (C++/CLI) oraz sposób modyfikowania danych i uzyskiwania do nich dostępu za pomocą odwołania śledzenia.

// tracking_reference_data.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;

public ref class R {
public:
  R(int i) : m_i(i) {
   Console::WriteLine("ctor: R(int)");
  }

  int m_i;
};

class N {
public:
  N(int i) : m_i (i) {
   Console::WriteLine("ctor: N(int i)");
  }

  int m_i;
};

int main() {
  R ^hr = gcnew R('r');
  R ^%thr = hr;
  N n('n');
  N %tn = n;

  // Declare interior pointers
  interior_ptr<R^> iphr = &thr;
  interior_ptr<N> ipn = &tn;

  // Modify data through interior pointer
  (*iphr)->m_i = 1;  // (*iphr)->m_i == thr->m_i
  ipn->m_i = 4;  // ipn->m_i == tn.m_i

  ++thr-> m_i;  // hr->m_i == thr->m_i
  ++tn. m_i;  // n.m_i == tn.m_i

  ++hr-> m_i;  // (*iphr)->m_i == hr->m_i
  ++n. m_i;  // ipn->m_i == n.m_i
}
ctor: R(int)
ctor: N(int i)

Śledzenie odwołań i wewnętrznych wskaźników

Poniższy przykład kodu pokazuje, że można konwertować między odwołaniami śledzenia a wewnętrznymi wskaźnikami.

// tracking_reference_interior_ptr.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;

public ref class R {
public:
  R(int i) : m_i(i) {
   Console::WriteLine("ctor: R(int)");
  }

  int m_i;
};

class N {
public:
  N(int i) : m_i(i) {
   Console::WriteLine("ctor: N(int i)");
  }

  int m_i;
};

int main() {
  R ^hr = gcnew R('r');
  N n('n');

  R ^%thr = hr;
  N %tn = n;

  // Declare interior pointers
  interior_ptr<R^> iphr = &hr;
  interior_ptr<N> ipn = &n;

  // Modify data through interior pointer
  (*iphr)->m_i = 1;  // (*iphr)-> m_i == thr->m_i
  ipn->m_i = 4;  // ipn->m_i == tn.m_i

  ++thr->m_i;  // hr->m_i == thr->m_i
  ++tn.m_i;  // n.m_i == tn.m_i

  ++hr->m_i;  // (*iphr)->m_i == hr->m_i
  ++n.m_i;  // ipn->m_i == n.m_i
}
ctor: R(int)
ctor: N(int i)

Śledzenie odwołań i typów wartości

W tym przykładzie przedstawiono proste konwersje boxing za pośrednictwem odwołania śledzenia do typu wartości:

// tracking_reference_valuetypes_1.cpp
// compile with: /clr

using namespace System;

int main() {
  int i = 10;
  int % j = i;
  Object ^ o = j;  // j is implicitly boxed and assigned to o
}

W następnym przykładzie pokazano, że można mieć odwołania do śledzenia i odwołania natywne do typów wartości.

// tracking_reference_valuetypes_2.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;
int main() {
  int i = 10;
  int & j = i;
  int % k = j;
  i++;  // 11
  j++;  // 12
  k++;  // 13
  Console::WriteLine(i);
  Console::WriteLine(j);
  Console::WriteLine(k);
}
13
13
13

W poniższym przykładzie pokazano, że można używać odwołań śledzenia wraz z typami wartości i typami natywnymi.

// tracking_reference_valuetypes_3.cpp
// compile with: /clr
value struct G {
  int i;
};

struct H {
  int i;
};

int main() {
  G g;
  G % v = g;
  v.i = 4;
  System::Console::WriteLine(v.i);
  System::Console::WriteLine(g.i);

  H h;
  H % w = h;
  w.i = 5;
  System::Console::WriteLine(w.i);
  System::Console::WriteLine(h.i);
}
4
4
5
5

W tym przykładzie pokazano, że można powiązać odwołanie śledzenia z typem wartości na stercie zebranej w ramach odśmiecania pamięci:

// tracking_reference_valuetypes_4.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;
value struct V {
  int i;
};

void Test(V^ hV) {  // hv boxes another copy of original V on GC heap
  Console::WriteLine("Boxed new copy V: {0}", hV->i);
}

int main() {
  V v;  // V on the stack
  v.i = 1;
  V ^hV1 = v;  // v is boxed and assigned to hV1
  v.i = 2;
  V % trV = *hV1;  // trV is bound to boxed v, the v on the gc heap.
  Console::WriteLine("Original V: {0}, Tracking reference to boxed V: {1}", v.i, trV.i);
  V ^hV2 = trV;  // hv2 boxes another copy of boxed v on the GC heap
  hV2->i = 3;
  Console::WriteLine("Tracking reference to boxed V: {0}", hV2->i);
  Test(trV);
  v.i = 4;
  V ^% trhV = hV1; // creates tracking reference to boxed type handle
  Console::WriteLine("Original V: {0}, Reference to handle of originally boxed V: {1}", v.i, trhV->i);
}
Original V: 2, Tracking reference to boxed V: 1
Tracking reference to boxed V: 3
Boxed new copy V: 1
Original V: 4, Reference to handle of originally boxed V: 1

Funkcje szablonu, które mają parametry natywne, wartościowe lub referencyjne

Używając odwołania śledzenia w podpisie funkcji szablonu, zapewniasz, że funkcja może być wywoływana przez parametr, którego typ jest typu natywnego, wartości CLR lub odwołania CLR.

// tracking_reference_template.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;

class Temp {
public:
  // template functions
  template<typename T>
  static int f1(T% tt) {  // works for object in any location
   Console::WriteLine("T %");
   return 0;
  }

  template<typename T>
  static int f2(T& rt) {  // won't work for object on the gc heap
   Console::WriteLine("T &");
   return 1;
  }
};

// Class Definitions
ref struct R {
  int i;
};

int main() {
  R ^hr = gcnew R;
  int i = 1;

  Temp::f1(i); // ok
  Temp::f1(hr->i); // ok
  Temp::f2(i); // ok

  // error can't track object on gc heap with a native reference
  // Temp::f2(hr->i);
}
T %
T %
T &

Zobacz też

Operator odwołania do śledzenia