Operatory zdefiniowane przez użytkownika (C++/CLI)

Operatory zdefiniowane przez użytkownika dla typów zarządzanych są dozwolone jako statyczne elementy członkowskie lub elementy członkowskie wystąpienia albo w zakresie globalnym. Jednak tylko statyczne operatory są dostępne za pośrednictwem metadanych dla klientów, które są napisane w języku innym niż Visual C++.

W typie referencyjnym jednym z parametrów statycznego operatora zdefiniowanego przez użytkownika musi być jeden z nich:

 • Dojście (type ^) do wystąpienia otaczającego typu.

 • Pośredni typ odwołania (type^& lub type^%) do dojścia do wystąpienia otaczającego typu.

W typie wartości jednym z parametrów statycznego operatora zdefiniowanego przez użytkownika musi być jeden z nich:

 • Tego samego typu co otaczający typ wartości.

 • Pośredni typ wskaźnika (type^) do otaczającego typu.

 • Typ odwołania pośredni (type% lub type&) do otaczającego typu.

 • Pośredni typ odwołania (type^% lub type^&) do dojścia.

Można zdefiniować następujące operatory:

Operator Formularze binarne/binarne?
! Jednoargumentowy
!= Binarne
% Binarne
& Dane binarne i binarne
&& Binarne
* Dane binarne i binarne
+ Dane binarne i binarne
++ Jednoargumentowy
, Binarne
- Dane binarne i binarne
-- Jednoargumentowy
-> Jednoargumentowy
/ Binarne
< Binarne
<< Binarne
<= Binarne
= Binarne
== Binarne
> Binarne
>= Binarne
>> Binarne
^ Binarne
fałsz Jednoargumentowy
true Jednoargumentowy
| Binarne
|| Binarne
~ Jednoargumentowy

Przykład: Operatory zdefiniowane przez użytkownika

// mcppv2_user-defined_operators.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;
public ref struct X {
  X(int i) : m_i(i) {}
  X() {}

  int m_i;

  // static, binary, user-defined operator
  static X ^ operator + (X^ me, int i) {
   return (gcnew X(me -> m_i + i));
  }

  // instance, binary, user-defined operator
  X^ operator -( int i ) {
   return gcnew X(this->m_i - i);
  }

  // instance, unary, user-defined pre-increment operator
  X^ operator ++() {
   return gcnew X(this->m_i++);
  }

  // instance, unary, user-defined post-increment operator
  X^ operator ++(int i) {
   return gcnew X(this->m_i++);
  }

  // static, unary user-defined pre- and post-increment operator
  static X^ operator-- (X^ me) {
   return (gcnew X(me -> m_i - 1));
  }
};

int main() {
  X ^hX = gcnew X(-5);
  System::Console::WriteLine(hX -> m_i);

  hX = hX + 1;
  System::Console::WriteLine(hX -> m_i);

  hX = hX - (-1);
  System::Console::WriteLine(hX -> m_i);

  ++hX;
  System::Console::WriteLine(hX -> m_i);

  hX++;
  System::Console::WriteLine(hX -> m_i);

  hX--;
  System::Console::WriteLine(hX -> m_i);

  --hX;
  System::Console::WriteLine(hX -> m_i);
}
-5
-4
-3
-2
-1
-2
-3

Przykład: synteza operatora

W poniższym przykładzie pokazano syntezę operatora, która jest dostępna tylko w przypadku używania /clr do kompilacji. Synteza operatora tworzy postać przypisania operatora binarnego, jeśli nie jest zdefiniowany, gdzie po lewej stronie operatora przypisania jest typ CLR.

// mcppv2_user-defined_operators_2.cpp
// compile with: /clr
ref struct A {
  A(int n) : m_n(n) {};
  static A^ operator + (A^ r1, A^ r2) {
   return gcnew A( r1->m_n + r2->m_n);
  };
  int m_n;
};

int main() {
  A^ a1 = gcnew A(10);
  A^ a2 = gcnew A(20);

  a1 += a2;  // a1 = a1 + a2  += not defined in source
  System::Console::WriteLine(a1->m_n);
}
30

Zobacz też

Klasy i struktury