Błąd kompilatora C2293

"identifier": niedozwolone posiadanie zmiennej składowej jako specyfikatora __based

Specyfikatory modyfikatora __based muszą być wskaźnikami niebędącymi numerami.

Poniższy przykład generuje C2293:

// C2293.cpp
// compile with: /c
class A {
   static int *i;
   void __based(i) *bp;   // C2293
   void *bp2;   // OK
};