Błąd kompilatora C2635

nie można przekonwertować identyfikatora "identifier1*" na "identifier2*"; konwersja z wirtualnej klasy bazowej jest dorozumiana

Konwersja wymaga rzutowania z klasy bazowej virtual na klasę pochodną, która nie jest dozwolona.

Poniższy przykład generuje C2635:

// C2635.cpp
class B {};
class D : virtual public B {};
class E : public B {};

int main() {
   B b;
   D d;
   E e;

   D * pD = &d;
   E * pE = &e;
   pD = (D*)&b;   // C2635
   pE = (E*)&b;   // OK
}