Błąd kompilatora C3024

"schedule(runtime)" : wyrażenie chunk_size jest niedozwolone

Nie można przekazać wartości do parametru czasu wykonywania klauzuli harmonogramu.

Poniższy przykład generuje kod C3024:

// C3024.cpp
// compile with: /openmp /link vcomps.lib
#include <stdio.h>
#include "omp.h"

int main() {
   int i;

   #pragma omp parallel for schedule(runtime, 10)   // C3024
   for (i = 0; i < 10; ++i) ;

   #pragma omp parallel for schedule(runtime)   // OK
   for (i = 0; i < 10; ++i) ;
}