Błąd kompilatora C3654

"text" : błąd składniowy w jawnym przesłonięcie

Nieoczekiwany ciąg był w jawnym przesłonięciu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jawne przesłonięcia.

Poniższy przykład generuje C3654:

// C3654.cpp
// compile with: /clr /c
public ref struct B {
   virtual void f() = 0;
   virtual void g() = 0;
   virtual void h() = 0;
};

public ref struct Q : B {
   virtual void f() = B::f, 3 {}   // C3654
   // try the following line instead
   // virtual void g() = B::g, B::h {}
};