CFolderPickerDialog Klasa

CFolderPickerDialog klasa implementuje CFileDialog w trybie selektora folderów.

Składnia

class CFolderPickerDialog : public CFileDialog;

Elementy członkowskie

Konstruktory publiczne

Nazwa Opis
CFolderPickerDialog::~CFolderPickerDialog Destruktora.
CFolderPickerDialog::CFolderPickerDialog Konstruktor.

Uwagi

Hierarchia dziedziczenia

CObject

CCmdTarget

CWnd

CDialog

CCommonDialog

CFileDialog

CFolderPickerDialog

Wymagania

Nagłówka:afxdlgs.h

CFolderPickerDialog::CFolderPickerDialog

Konstruktor.

explicit CFolderPickerDialog(
    LPCTSTR lpszFolder = NULL,
    DWORD dwFlags = 0,
    CWnd* pParentWnd = NULL,
    DWORD dwSize = 0);

Parametry

lpszFolder
Folder początkowy.

dwFlags
Kombinacja co najmniej jednej flagi, która umożliwia dostosowanie okna dialogowego.

pParentWnd
Wskaźnik do okna nadrzędnego lub właściciela obiektu okna dialogowego.

dwSize
Rozmiar OPENFILENAME struktury.

Uwagi

CFolderPickerDialog::~CFolderPickerDialog

Destruktora.

virtual ~CFolderPickerDialog();

Uwagi

Zobacz też

Klasy