PRODUCTX

Zwraca iloczyn wyrażenia obliczanego dla każdego wiersza w tabeli.

Składnia

PRODUCTX(<table>, <expression>)  

Parametry

Okres Definicja
tabelę Tabela zawierająca wiersze, dla których zostanie obliczone wyrażenie.
wyrażenie Wyrażenie, które ma zostać ocenione dla każdego wiersza tabeli.

Wartość zwracana

Liczba dziesiętna.

Uwagi

  • Aby zwrócić produkt liczb w kolumnie, użyj elementu PRODUCT.

  • Funkcja PRODUCTX przyjmuje jako pierwszy argument tabelę lub wyrażenie zwracające tabelę. Drugi argument to kolumna zawierająca liczby, dla których chcesz obliczyć produkt, lub wyrażenie, które daje w wyniku kolumnę.

  • Zliczane są tylko liczby w kolumnie. Wartości puste, wartości logiczne i tekst są ignorowane.

  • Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Następujące elementy oblicza przyszłą wartość inwestycji:

= [PresentValue] * PRODUCTX( AnnuityPeriods, 1+[FixedInterestRate] )  

Zobacz też

PRODUKTU