Udostępnij za pośrednictwem


AuthenticationSchemeProvider.GetDefaultSignInSchemeAsync Metoda

Definicja

Zwraca schemat, który będzie używany domyślnie dla elementu SignInAsync(HttpContext, String, ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties). Zazwyczaj jest to określane za pomocą polecenia DefaultSignInScheme. W przeciwnym razie nastąpi powrót do elementu DefaultScheme.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationScheme ^> ^ GetDefaultSignInSchemeAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme> GetDefaultSignInSchemeAsync ();
public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme?> GetDefaultSignInSchemeAsync ();
abstract member GetDefaultSignInSchemeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme>
override this.GetDefaultSignInSchemeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme>
Public Overridable Function GetDefaultSignInSchemeAsync () As Task(Of AuthenticationScheme)

Zwraca

Schemat, który będzie używany domyślnie dla programu SignInAsync(HttpContext, String, ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties).

Implementuje

Dotyczy