Udostępnij za pośrednictwem


ClaimAction.ValueType Właściwość

Definicja

Pobiera wartość do użycia ValueType podczas tworzenia oświadczenia.

public:
 property System::String ^ ValueType { System::String ^ get(); };
public string ValueType { get; }
member this.ValueType : string
Public ReadOnly Property ValueType As String

Wartość właściwości

Dotyczy