Udostępnij za pośrednictwem


OAuthHandler<TOptions>.Events Właściwość

Definicja

Program obsługi wywołuje metody zdarzeń, które zapewniają kontrolę aplikacji w określonych punktach, w których odbywa się przetwarzanie. Jeśli nie podano wystąpienia domyślnego, które nie wykonuje niczego, gdy metody są wywoływane.

protected:
 property Microsoft::AspNetCore::Authentication::OAuth::OAuthEvents ^ Events { Microsoft::AspNetCore::Authentication::OAuth::OAuthEvents ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Authentication::OAuth::OAuthEvents ^ value); };
protected Microsoft.AspNetCore.Authentication.OAuth.OAuthEvents Events { get; set; }
member this.Events : Microsoft.AspNetCore.Authentication.OAuth.OAuthEvents with get, set
Protected Property Events As OAuthEvents

Wartość właściwości

Dotyczy