Udostępnij za pośrednictwem


OAuthTokenResponse.Error Właściwość

Definicja

Wyjątek w przypadku, gdy odpowiedź była błędem.

public:
 property Exception ^ Error { Exception ^ get(); void set(Exception ^ value); };
public Exception Error { get; set; }
public Exception? Error { get; set; }
member this.Error : Exception with get, set
Public Property Error As Exception

Wartość właściwości

Dotyczy