Udostępnij za pośrednictwem


OpenIdConnectEvents.OnRedirectToIdentityProviderForSignOut Właściwość

Definicja

Wywołane przed przekierowaniem do dostawcy tożsamości w celu wylogowania.

public:
 property Func<Microsoft::AspNetCore::Authentication::OpenIdConnect::RedirectContext ^, System::Threading::Tasks::Task ^> ^ OnRedirectToIdentityProviderForSignOut { Func<Microsoft::AspNetCore::Authentication::OpenIdConnect::RedirectContext ^, System::Threading::Tasks::Task ^> ^ get(); void set(Func<Microsoft::AspNetCore::Authentication::OpenIdConnect::RedirectContext ^, System::Threading::Tasks::Task ^> ^ value); };
public Func<Microsoft.AspNetCore.Authentication.OpenIdConnect.RedirectContext,System.Threading.Tasks.Task> OnRedirectToIdentityProviderForSignOut { get; set; }
member this.OnRedirectToIdentityProviderForSignOut : Func<Microsoft.AspNetCore.Authentication.OpenIdConnect.RedirectContext, System.Threading.Tasks.Task> with get, set
Public Property OnRedirectToIdentityProviderForSignOut As Func(Of RedirectContext, Task)

Wartość właściwości

Dotyczy