Udostępnij za pośrednictwem


TwitterMiddleware.CreateHandler Metoda

Definicja

Udostępnia obiekt do przetwarzania AuthenticationHandler<TOptions> żądań związanych z uwierzytelnianiem.

protected:
 override Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationHandler<Microsoft::AspNetCore::Builder::TwitterOptions ^> ^ CreateHandler();
protected override Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationHandler<Microsoft.AspNetCore.Builder.TwitterOptions> CreateHandler ();
override this.CreateHandler : unit -> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationHandler<Microsoft.AspNetCore.Builder.TwitterOptions>
Protected Overrides Function CreateHandler () As AuthenticationHandler(Of TwitterOptions)

Zwraca

Skonfigurowany AuthenticationHandler<TOptions> z dostarczonym TwitterOptions do konstruktora.

Dotyczy