Udostępnij za pośrednictwem


MigrationsEndPointOptions.Path Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ścieżkę, która MigrationsEndPointMiddleware będzie nasłuchiwać żądań wykonywania poleceń migracji.

public:
 virtual property Microsoft::AspNetCore::Http::PathString Path { Microsoft::AspNetCore::Http::PathString get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::PathString value); };
public virtual Microsoft.AspNetCore.Http.PathString Path { get; set; }
member this.Path : Microsoft.AspNetCore.Http.PathString with get, set
Public Overridable Property Path As PathString

Wartość właściwości

Dotyczy