Udostępnij za pośrednictwem


OAuthOptions.ClientSecret Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia klucz tajny klienta przypisanego przez dostawcę.

public:
 property System::String ^ ClientSecret { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ClientSecret { get; set; }
member this.ClientSecret : string with get, set
Public Property ClientSecret As String

Wartość właściwości

Dotyczy