Udostępnij za pośrednictwem


OpenIdConnectOptions.Authority Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia urząd do użycia podczas wykonywania wywołań OpenIdConnect.

public:
 property System::String ^ Authority { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Authority { get; set; }
member this.Authority : string with get, set
Public Property Authority As String

Wartość właściwości

Dotyczy