Udostępnij za pośrednictwem


SessionOptions.CookieSecure Właściwość

Definicja

Przestroga

This property is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Cookie.SecurePolicy.

Ta właściwość jest przestarzała i zostanie usunięta w przyszłej wersji. Zalecaną alternatywą jest wartość .Cookie

Określa, czy plik cookie powinien być przesyłany tylko na żądaniaCH HTTPS.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::CookieSecurePolicy CookieSecure { Microsoft::AspNetCore::Http::CookieSecurePolicy get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::CookieSecurePolicy value); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy CookieSecure { get; set; }
[System.Obsolete("This property is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Cookie.SecurePolicy.")]
public Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy CookieSecure { get; set; }
member this.CookieSecure : Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy with get, set
[<System.Obsolete("This property is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Cookie.SecurePolicy.")>]
member this.CookieSecure : Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy with get, set
Public Property CookieSecure As CookieSecurePolicy

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy