Udostępnij za pośrednictwem


WebApplication.RunAsync(String) Metoda

Definicja

Uruchamia aplikację i zwraca zadanie, które kończy się tylko po wyzwoleniu lub wyłączeniu tokenu.

public System.Threading.Tasks.Task RunAsync (string? url = default);
member this.RunAsync : string -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RunAsync (Optional url As String = Nothing) As Task

Parametry

url
String

Adres URL nasłuchiwania, jeśli serwer nie został skonfigurowany bezpośrednio.

Zwraca

Obiekt Task reprezentujący całe środowisko uruchomieniowe WebApplication od uruchomienia do zamknięcia.

Dotyczy