Udostępnij za pośrednictwem


CascadingTypeParameterAttribute.Name Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę parametru typu.

public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Wartość właściwości

Dotyczy