Udostępnij za pośrednictwem


ComponentBase.OnParametersSetAsync Metoda

Definicja

Metoda wywoływana, gdy składnik otrzymał parametry od elementu nadrzędnego w drzewie renderowania, a wartości przychodzące zostały przypisane do właściwości.

protected:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ OnParametersSetAsync();
protected virtual System.Threading.Tasks.Task OnParametersSetAsync ();
abstract member OnParametersSetAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
override this.OnParametersSetAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Protected Overridable Function OnParametersSetAsync () As Task

Zwraca

Reprezentująca dowolną Task operację asynchroniczną.

Dotyczy