Udostępnij za pośrednictwem


ErrorBoundaryBase.CurrentException Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący wyjątek lub wartość null, jeśli nie ma wyjątku.

protected Exception? CurrentException { get; }
member this.CurrentException : Exception
Protected ReadOnly Property CurrentException As Exception

Wartość właściwości

Dotyczy