Udostępnij za pośrednictwem


AntiforgeryStateProvider.GetAntiforgeryToken Metoda

Definicja

Pobiera bieżący, AntiforgeryRequestToken jeśli jest dostępny.

public abstract Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.AntiforgeryRequestToken? GetAntiforgeryToken ();
abstract member GetAntiforgeryToken : unit -> Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.AntiforgeryRequestToken
Public MustOverride Function GetAntiforgeryToken () As AntiforgeryRequestToken

Zwraca

Bieżący AntiforgeryRequestToken , jeśli jest dostępny.

Dotyczy