Udostępnij za pośrednictwem


EditContextProperties.Item[Object] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość w kolekcji.

public:
 property System::Object ^ default[System::Object ^] { System::Object ^ get(System::Object ^ key); void set(System::Object ^ key, System::Object ^ value); };
public object this[object key] { get; set; }
member this.Item(obj) : obj with get, set
Default Public Property Item(key As Object) As Object

Parametry

key
Object

Klucz, w którym jest przechowywana wartość.

Wartość właściwości

Przechowywana wartość.

Dotyczy