Udostępnij za pośrednictwem


GridItemsProviderResult<TGridItem>.Items Właściwość

Definicja

Dostarczane elementy.

public System.Collections.Generic.ICollection<TGridItem> Items { get; init; }
member this.Items : System.Collections.Generic.ICollection<'GridItem> with get, set
Public Property Items As ICollection(Of TGridItem)

Wartość właściwości

ICollection<TGridItem>

Dotyczy