Udostępnij za pośrednictwem


PaginationState.LastPageIndex Właściwość

Definicja

Pobiera indeks zerowy ostatniej strony, jeśli jest znany. Wartość będzie mieć wartość null, dopóki TotalItemCount nie będzie znana.

public int? LastPageIndex { get; }
member this.LastPageIndex : Nullable<int>
Public ReadOnly Property LastPageIndex As Nullable(Of Integer)

Wartość właściwości

Dotyczy