Udostępnij za pośrednictwem


NamedEventChange.FrameIndex Właściwość

Definicja

Indeks NamedEvent ramki w bieżących danych wyjściowych renderowania składnika.

public int FrameIndex { get; }
member this.FrameIndex : int
Public ReadOnly Property FrameIndex As Integer

Wartość właściwości

Dotyczy