MouseEventArgs.AltKey Właściwość

Definicja

true , jeśli klawisz alt nie działa, gdy zdarzenie zostało wyzwolone. w przeciwnym razie wartość false.

public:
 property bool AltKey { bool get(); void set(bool value); };
public bool AltKey { get; set; }
member this.AltKey : bool with get, set
Public Property AltKey As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy