Udostępnij za pośrednictwem


MouseEventArgs.MovementX Właściwość

Definicja

Współrzędna X wskaźnika myszy względem położenia ostatniego zdarzenia myszy.

public double MovementX { get; set; }
member this.MovementX : double with get, set
Public Property MovementX As Double

Wartość właściwości

Dotyczy