Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.AspNetCore.Components.Web.Virtualization Przestrzeń nazw

Udostępnia typy wirtualizacji renderowania interfejsu użytkownika. Wirtualizacja to technika ograniczania renderowania interfejsu użytkownika tylko do części, które są obecnie widoczne.

Klasy

Virtualize<TItem>

Udostępnia funkcje renderowania zwirtualizowanej listy elementów.

Struktury

ItemsProviderRequest

Reprezentuje żądanie do .ItemsProviderDelegate<TItem>

ItemsProviderResult<TItem>

Reprezentuje wynik obiektu ItemsProviderDelegate<TItem>.

PlaceholderContext

Zawiera kontekst symbolu zastępczego na liście zwirtualizowanej.

Delegaci

ItemsProviderDelegate<TItem>

Funkcja, która udostępnia elementy do zwirtualizowanego źródła.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat renderowania zwirtualizowanego, zobacz ASP.NET Core wirtualizacji składników platformy Blazor.