Udostępnij za pośrednictwem


RootComponentMapping.Selector Właściwość

Definicja

Pobiera selektor elementów DOM.

public:
 property System::String ^ Selector { System::String ^ get(); };
public string Selector { get; }
member this.Selector : string
Public ReadOnly Property Selector As String

Wartość właściwości

Dotyczy