Udostępnij za pośrednictwem


CorsOptions.DefaultPolicyName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia domyślną nazwę zasad.

public:
 property System::String ^ DefaultPolicyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DefaultPolicyName { get; set; }
member this.DefaultPolicyName : string with get, set
Public Property DefaultPolicyName As String

Wartość właściwości

Dotyczy