Udostępnij za pośrednictwem


DataProtectionStartup.CreateDataProtectionProvider(IServiceProvider) Metoda

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy IDataProtectionProvider.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::DataProtection::IDataProtectionProvider ^ CreateDataProtectionProvider(IServiceProvider ^ services);
public virtual Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtectionProvider CreateDataProtectionProvider (IServiceProvider services);
abstract member CreateDataProtectionProvider : IServiceProvider -> Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtectionProvider
override this.CreateDataProtectionProvider : IServiceProvider -> Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtectionProvider
Public Overridable Function CreateDataProtectionProvider (services As IServiceProvider) As IDataProtectionProvider

Parametry

services
IServiceProvider

Kolekcja usług, z których ma zostać utworzona IDataProtectionProvider.

Zwraca

Element IDataProtectionProvider.

Uwagi

Deweloperzy powinni zazwyczaj zastąpić metodę ConfigureServices(IServiceCollection) zamiast tej metody.

Dotyczy