Udostępnij za pośrednictwem


DiagnosticMessage.Message Właściwość

Definicja

Pobiera komunikat o błędzie.

public:
 property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public string Message { get; }
public string? Message { get; }
member this.Message : string
Public ReadOnly Property Message As String

Wartość właściwości

Dotyczy