Udostępnij za pośrednictwem


IServerIntegratedAuth.AuthenticationScheme Właściwość

Definicja

Nazwa schematu uwierzytelniania programu obsługi uwierzytelniania serwera.

public:
 property System::String ^ AuthenticationScheme { System::String ^ get(); };
public string AuthenticationScheme { get; }
member this.AuthenticationScheme : string
Public ReadOnly Property AuthenticationScheme As String

Wartość właściwości

Dotyczy