HttpConnection.Features Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję funkcji udostępnianych przez serwer i oprogramowanie pośredniczące dostępne w tym połączeniu.

public:
 virtual property Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ Features { Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ get(); };
public override Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection Features { get; }
member this.Features : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection
Public Overrides ReadOnly Property Features As IFeatureCollection

Wartość właściwości

IFeatureCollection

Dotyczy