Udostępnij za pośrednictwem


QueryBuilder.ToQueryString Metoda

Definicja

Tworzy element QueryString z tego QueryBuilderelementu .

public:
 Microsoft::AspNetCore::Http::QueryString ToQueryString();
public Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString ToQueryString ();
member this.ToQueryString : unit -> Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString
Public Function ToQueryString () As QueryString

Zwraca

Element QueryString.

Dotyczy