Udostępnij za pośrednictwem


HttpRequestFeature.Path Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia część ścieżki żądania, która identyfikuje żądany zasób.

Wartość może być następująca Empty , jeśli PathBase zawiera pełną ścieżkę lub dla żądań "OPTIONS *". Ścieżka jest w pełni dekodowana przez serwer z wyjątkiem "%2F", co spowoduje dekodowanie na "/" i zmianę znaczenia segmentów ścieżki. Element "%2F" można zastąpić tylko po podzieleniu ścieżki na segmenty.

public:
 property System::String ^ Path { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Path { get; set; }
member this.Path : string with get, set
Public Property Path As String

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy